Tingbokmateriale for Follo

 

 

Generell Informasjon on avskriftene av tingbøkene for Follo

 

1652 - Feiden mellom Erik Lindebråte og Bertel Sønstedal

1652 - Erik Lindebråte stevnes for kontraktbrudd og trusler

1652 - Overfall, Erik Møkkerud og Anders Gjøfjeld

1652 - Skyssforsømmelse, Halvor Lillerud og Kristoffer Munkerud

1652 - Skyssforsømmelse, en del Nesoddinger

1652 - En arvesak på Møkkerud

1653 - Leiermål, Aslak Skoklefald og Ragnhild Mikkelsdatter på Rud

1654 - Erstatning av kirkens eiendeler

1654 - Om Agnor, Skuterud, Skoklefald og Kai

1660 - Saketinget på Løes 6 november

1661 - Saketinget på Løes 27 februar

1661 - En kvinnfolkkrangel på søndre Nesodden

1663 - Saketinget på Haslum 27 juni

1664 - En åstedsak ved Krøklebekken

1664 - En farskapssak

1666 - En brann hos Erik Møkkerud

1666 - Litt om avgrøden på Skuterud

1666 - Ulovlig skjenking i Alværn

1666 - Et knivdrap på Oppegård

1666 - Asbjørn Ildjernet og Børger Berger, gjeld

1666 - Arne Skau, resterende landskyld

1666 - Et slagsmål i Grisebu

1666 - En død kirkeku

1666 - Aslak Garder og Jens Skuterud, en fordring

1666 - Skuterud, om tilstanden

1667 - Hans Fjelds ulovlige bråtehugst i Baltsrud skog

1667 - Jon Gulbjørnrud stevnes av sognepresten i Ås

1667 - Helle Halvorsdatter, leiermålssak

1667 - Jakob Snekker kontra Halvor Lillerud

1667 - Jens Klokkers fordring på resterende klokkertoll

1667 - Tinget på Fløyspjeld 16. juli 1667

1667 - Arvegods på avveie, Munkerud og Lillerud m. m.

1667 - Ulovlig øltapperi hos Peder Skomaker i Bonn

1667 - Jens Jensen Husvik stevner noen debitorer

1667 - En del debitorer

1668 - Arne Skau stevnes for skyssforsømmelse

1668 - Debitorene Hans og Kirsti Fjeld samt Siri avdøde Håvel Klokkers enke

1671 - Et slagsmål i Grisebu

1671 - Om Fjeld og Baltsruds grenser

1672 - Anders Gjøfjeld stevnes av Samuel Zachariasøn i Christiania

1673 - Stileff Gulbjørnrud, skyldige avgifter

1673 - Slagsmål på kirkevei, Ole og Torsten Hasle

1673 - Agnor, om oppsittere og eiendomsrett m. m.

1674 - Agnor, om oppsittere og eiendomsrett m. m.

1674 - Maren Andersdatters stevning av Simen Røer for 3 års lønn

1675 - Noen stevninger

1681 - Hasle, en åbotsforretning

1682 - Tvist om fordring på en part av Hasle

1682 - Agnor og Møkkerud, en grensetvist med befaring

1683 - Lillerud og Storrud, en grensetvist

1684 - Lillerud, skjøte til Brynild Jonsen

1684 - Rud, skjøte

1684 - Noen gjeldsfordringer

1684 - Stolenam i Nesodden kirke, Hans Hokholts hustru

1684 - Skyldnere i sterboet etter Hans Amundsen Hallangen

1685 - Bygsel av to sager i Grisebu

1685 - En krakilsk skredder på Hasle

1685 - Skadehugst i nordre Hallangen skog

1685 - En brann på Hasle

1685 - En kuhandel

1686 - Brynild Grisebu`s obligasjon på Revieret i Christiania

1686 - Hallangpollens fiskelaug

1686 - Even Sørbys pantegods i gården Rud i Kråkstad

1687 - Ole Asbjørnsen Ildjernet stevner Eskild Berger

1687 - Lillerud og Digerud, grensetvist og forlik

1688 - En tvist på Høybråten

1689 - Leiermålssak, Svend Munkerud

1689 - Noen leiermål

1689 - Brynild Grisebu stevner Siver i Åsen

1689 - Garder, en besiktelse

1690 - Tvistesak, Havsjødalen, Holt og Hallangen

1690 - Om Svend Møkkerud og Grisebusaga

1690 - En leiermålssak

1690 - Noen leiermålssaker

1691 - Noen leiermål

1691 - Rud, pantsetting og bygsel

1691 - Jan Snekker på Gardereie, gjeld

1691 - Opplysninger om sagene

1692 - Sørby, bygselseddel

1692 - Noen leiermål

1696 - Noen gjeldssaker

1696 - Noen skattebetalere

1696 - Skyldnere i boet etter Jens Jensen Husvik

1696 - Fordring på resterende skyss-skafferpenger

1696 - Torkild Fløyspjeld stevnes for ubetalt tjenestelønn

1697 - Noen leiermål

1697 - Noen leiermål

1697 - En sauetvist, Bonn og Fløyspjeld

1697 - Mien, Flateby og Havsjødalen, bygselsedler

1697 - Hans Hokholt, bygselseddel

1697 - Løes, bygselseddel for Engebret Hågensen

1697 - Engebret Hågensen Løes, fordring

1697 - Engebret Hågensen Løes resterende skatt

1697 - Engebret Hågensen Løs stevnes av presten Hr. Kristoffer Olsen

1697 - En gjeldsfordring på Holt eie

1698 - Sak om arveoppgjør på Løes

1698 - Noen gjeldsfordringer

1699 - Restanseting 22. oktober på Vold tingstue

1699 - Tre fordringer fra Peder Iversen i Christiania

1699 - Litt om tømmerhugst, Håøya, Grisebu, Sandbukten

1699 - Jens Tøgersen Garder og Anders Glenne, gjeldsfordringer

1699 - Gullerud, bygselseddel for Bjørn Jensen

1699 - Hans Storud i Drøbak, gjeldsfordring

1700 - Møkkerud, en gjeldsfordring

1700 - Noen skyldnere for resterende korntiende

1700 - Et leiermål, Maren Gjestdatter Håøya og soldat Mikkel Pedersen

1701 - En gjeldsfordring

1701 - Digerud, skjøte

1701 - Hasle, bygselseddel for Peder Olsen

1701 - To gård, bygselseddel for Ole Jensen

1701 - Om Anders Rasmussen på Nesoddtangen

1701 - Anders Rasmussen på Nesoddtangen, en pantobligasjon

1701 - Maren Grisebu, resterende konsumpsjonsskatt

1701 - Et deponert lik og en lettvint begravelse

1701 - Skuterud, om eierskap og rettigheter

1701 - Et slagsmål i Drøbak

1701 - Hans Storud i Drøbak

1702 - Engebret Bekkensten selger arvepart i gården Røer m. m.

1702 - Anders Rasmussen Tangen, gjeld

1702 - Noen fordringer for lånte kornvarer

1702 - Røer, erstatningssak for ødelagt innmark

1703 - Engebret Bekkensten, gjeldssak

1703 - Et slagsmål i Drøbak, Hans Storud og Rasmus Solberg

1704 - Ole Ildjernet, en fordring

1704 - Skyssnekt, Grisebu og Skoklefaldstrand

1704 - To leiermål

1705 - Kjensli - blodskam, barnemord og en dødsdom

1705 - Løes, bygselseddel for Arne Didriksen

1705 - Tjuvejakt i Frogn

1706 - En krangel om ingenting

1706 - Rusemateriale til besvær

1707 - Gullerud og Fjeld, bygselsedler for Tarald Aslaksen og Bjørn Jensen

1708 - Engebret Bekkensten, en sak om skjellsord

1708 - Simen Andersen Båtsmann i Tangen stevner Svend Paulsen Vold

1708 - En dom for fyll og helligbrøde, Anders Engebretsen Digerud

1708 - Skuterud, skjøte til Engebret Hågensen Bekkensten

1708 - Engebret Hågensen Bekkensten, mishandling av dreng 1

1708 - Engebret Hågensen Bekkensten, mishandling av dreng 2

1708 - Haslum, Grisebu, Ildjernet og Nesoddtangen, resterende konsumpsjon

1712 - Garder og Kai, eiendomstvist

1712 - Garder og Skuterud, en nabofeide - Engebret Hågensen Bekkensten

1712 - Husbråk i Gylte

1712 - Nesoddbønder og en ødelagt dør i Moss

1713 - Løes og Ildjernet, bygselsedler for Peder Olsen og Ole Gabrielsen

1713 - Ildjernet, pantsetting av hus

1713 - Garder og Skuterud, en nabokrangel

1714 - Garder og Skuterud, en tvist om et skogstykke

1714 - Tarald Gullerud lyser fred over sin person

1714 - Tarald Gullerud og Klemet Garder lyser fred over sine personer

1714 - Skjøte fra Engebret Skuterud på plassen Bekkensten i Frogn

1714 - Ildjernet, bygselseddel for Ole Gabrielsen

1715 - Om Ole Asbjørnsen på Ildjernet m. fl.

1715 - Haslum, Kjøya, en fjerding i Garder og odelsretten til Breivold, skjøte

1716 - Da Ole Skoklefaldstrand ble slått blå

1716 - Noen leiermål

1716 - Om en hvalfisk i Bunnefjorden

1717 - Lillerud og Grisebu, bygsel og åseterett til Svend Sørensen

1717 - Skuterud, skjøte fra Engebret Hågensen

1718 - Noen leiermål

1719 - Granerud, bygselseddel for Mikkel Pedersen

1719 - Granerudstøen, bygsel el. grunnbrev til Ole Andersen

1720 - Noen leiermål

1721 - Ildjernet, bygsel på halvpart for Adam Gabrielsen

1723 - Et slagsmål på Fundingrud

1723 - To leiermål

1725 - Noen gjeldsfordringer

1728 - Løsaktig levned på Gjøfjeld og Møkkerud

1728 - Nesoddtangen, pantsetting

1729 - Fra Grisebu til grisebank

1731 - Usømmelig, løsaktig og forargelig levned i plassen Spro

1739 - Ole Ildjernet m. fl. stevnet for restskatt (konsumpsjon)

1741 - En skattejakt som endte med manndrap ved Alværnstranden

1741 - Garder besiktelse

1743 - Overfallet på Berthe Agnor i plassen Langebakke

1743 - Voldsomheter og overfall i Grisebu

1744 - En brann på Flateby

1744 - S. Hallangen besiktelse

1745 - Aslak Kai`s stevning av Jørgen Skau for overfall

1746 - Voldtekt og tyveri i plassen Blylaget

1746 - Et tollbeslag hos Mathias Adamsen Ildjernet

1752 - Arvesak etter Kristian Adamsen Ildjernet i Det Ostindiske Compagnie

1754 - Da Asle Skoklefaldstrand beit nesa av Hans Flateby

1754 - Slagsmål i Granerudstøen

1756 - Et slagsmål på Grisebustranden

1757 - Røers møllebruk, tvist og forlik

1757 - En oppsettig smed på Røer

1760 - Tukthusstraff for ei bortrømt tjenestepike fra Skoklefald

1762 - Røers møllebruk, takstforretning

1763 - Rovdyrjakt i nordre Frogn

1767 - Østen Jonsen Alværn stevnes for tyvhugst i gården Røers skog

1769 - En fødsel i dølgsmål på Nedre Røer

1769 - En brann på Utengen under Nordre Hallangen

1769 - Leiermål, Otto Pedersen på Ildjernet og Maria Olsdatter

1772 - Ulovlig hugst og en grenseoppgang mellom Agnor og Møkkerud

1773 - Mordbrann og dobbeltdrap i Hallangspollen

1774 - En slagferdig kvinne fra Alværn

1774 - Leiermål, Marie Nilsdatter Kjensli og lensmann Ole Sørby

1775 - Leiermål, Malene Amundsdatter Prestegården og Kirstine Nilsdatter

1779 - Handel på Ildjernet, Henrik Hoff kontra Mathias og Berthe Marie

1779 - Leiermål, losoldermann Henrik Samuelsen og Abigael Storrud

1779 - Leiermål, Mathias og Berthe Kirstine Ildjernet, Gunhild Berget m. fl.

1781 - Leiermål - Margrethe Hansdatter Toppen og Anne Loftu

1781 - Husmaterialer kastet på sjøen, Kavringen - Hoff kontra Adamsen

1781 - Simon Grøstads overfall på Peder Tokerud

1782 - En båt som forsvant fra Skoklefald

1782 - Tukthusdom mot skomakeren Thorer Nilsen

1782 - Hans Kristensen, stevning for resterende husleie av Jaer

1782 - Hans Kristensen, stevning for brennevinssalg og slagsmål

1782 - En brann på Glenne i Frogn

1782 - En brann på Sandvigen under Digerud

1783 - En forunderlig drapssak fra Bekkevold

1783 - Karl Svendsens stevning for ulovlig kroholderi på Ildjernet

1784 - Et rødvinsbeslag i Skoklefaldstrand

1784 - Kontrabande av tobakk, Henrik Hoff på Ildjernet

1786 - Vedtjuven Tarald Kristensen i Alværn

1786 - Leiermål, Paul Hansen Flateby og Berthe Kristiansdatter Rudstrand

1788 - Leiermål, Margrethe Hansdatter og Anne Mathiasdatter

1789 - Leiermål, Peder Rødsten og Anne Mathiasdatter

1789 - Leiermål, Svend Hågensen Grøstad og Margrethe Hansdatter

1789 - Leiermål, Maria Bertelsdatter Oppegård

1789 - En tyveridom i Christiania for Baltzer Olsen fra Vamyra

1790 - Nylenna av Munkerud, skyldsetningsforretning

1790 - En løsgjengersak fra Frogn

1791 - Tvist om Flateby`s ferdsel til Alværn over To gård m. m.

1792 - Daniel To`s stevning mot Paul Flateby for overfall

1808 - En makaber sak fra Fundingrud

1808 - Møkkerud takst

1809 - Agnor skyldsetning

1809 - Agnor takst

1809 - Fundingrud skyldsetning

1809 - Granerud besiktelse og takst

1809 - Grøstad takst

1809 - Gullerud takst

1809 - Holt skyldsetning

1809 - Kjensli skyldsetning

1809 - Lindebråte skyldsetning

1809 - Lindebråte takst

1809 - Svestad skog skyldsetning

1810 - Et ufredsommelig kvinnemenneske (Rudsborg m. fl.)

1810 - Krange skyldsetning andel til Bent Kristensen

1810 - Krange skyldsetning andel til Jens Andersen

1810 - Krange skyldsetning andel til Nils Kristiansen Blylaget

1810 - Skoklefald skyldsetning andel Kristen Olsen Tangen

1810 - Skoklefald skyldsetning andel Svend Bakke

1811 - Skoklefald skyldsetning andel til Kristen Olsen Tangen

1811 - Skoklefald Skyldsetning andel fra Kristen Olsen Tangen

1811 - Garder skyldsetning

1811 - Garder takst

1811 - Glenne takst

1813 - Flaskebekk, Tangelaget m. m. skyldsetning

1813 - Hallangen skyldsetning

1813 - Knardal skyldsetning

1813 - Munkerudbråten skyldsetning

1814 - Bøler, skyldsetningsforretning

1815 - Skoklefald skyldsetning av en del jordstykker

1815 - Garder og Hasle skyldsetning

1815 - Nesodden prestegård åbot

1815 - Ulovlig hugst i Røer skog

1815 - Røer og Fjeld sak om et vannfall

1815 - Nyborg skyldsetning

1818 - Tyverisak på og ved Bunnefjorden

1819 - Grisebu åstedstingsvitne

1820 - Løsgjengerinkvisisjon, Nesodden

1822 - Løsgjengerinkvisisjon, Frogn, Ås, Nordby

1825 - Løsgjengerjakt i Ås, Frogn, Drøbak, Nordby, Kroer og Kråkstad

1826 - Johan Pedersen Dahlberg

1826 - Løsgjengerinkvisisjon

1831 - Johan Andreas Johannesen Hallangspollen

1831 - Svend Borgersen Blylaget

1832 - Maren Laurentse Hansdatter og Marthe Olsdatter Størmyr

1835 - Tingsvitne angående tyverier fra Steilene og Ommen

1836 - Erik Arnesen Lindebråte

1836 - Tukthusrett over Lars Knutsen Håkestad fra Tjølling

1838 - Knut Arnesen Kløfta

1839 - Peter Petersen, tyverisak

1840 - Erik Arnesen Lindebråte, tyverisak

1840 - Tukthusrett over Kari Kristiansdatter og Hans Pedersen

1842 - Tingsvitne ang. Samuel Hellens tyverier i nordre Frogn

1850 - Ekstrarett på Ildjernet ang. Jakob Knutsen

1851 - Tyverisak mot Torkild Mathisen m/flere

1854 - Sak om hjemstavn for Anne Marie Bentsdatter på Harperud

1859 - Bernt Baltzersen

1860 - Anne Margrethe Kristiansdatter

1864 - Johannes Pedersen Steilene (Ommen)

1866 - Kaisa Andreasdatter

1868 - Peder Olsen Kopperud

1872 - Magnus Olsen Fjeldstranden

1873 - Syver Larsen Strandemyr

1879 - Bernhard Tusse, Oskar Lindebråte og Anton Lindebråte

1881 - Marie Hansdatter Slottebråten

1883 - Frithjof Jensen og Martin og Andreas Hansen Myggrønningen

1888 - Digerud søndre, avhør og politisak

1907 - Arrestforretning i feltspatbruddet i Sefjell ved Høybråten

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net