1671 - Et slagsmål i Grisebu 

 

 

Oluf Amundsen bodde på en av plassene under Grisebu og det var hos ham

forsamlet en del mennesker da Oluf og Even Digerud røk sammen i slagsmål.

Peder Svendsen og hans kone Birgitte Olsdatter var Olufs naboer på en annen

av Grisebuplassene, og vitnet i denne saken sammen med Albret Agnor og

Svend Storrud.

 

Hans Kongl. May. Fouget haffuer med Lensmands steffning ladet indsteffne

Olluff Ammundsen for slaxmaal begaaet paa Effuen Digra for-

menner hand derofer bør lide effter loffuen, och derom til vinde

indsteffnt, Birgete Olsdatter, och er hendis vinde som følger

at forleeden vinter vdj faste da var dj samblet vdj Grisseboe

vdj Olluff Amundsens stuffue, men huor aff klameeret komb

viste hun iche mens saa at Olluff var kommen offuen

paa Effuen paa golvet och effter steen vdj skorstenen

och slog med, och saa at Effuen bløde och haffde nogle skramer

vdj hoffuedet mens huor mange viste hun iche, erindre ellers

at i begyndelsen første klammeriet begyntes, da saa hun at

Effuen slog Olluff 2 slag vnder øreet, videre iche eigentlig

sagen vedkommende, noget vd paa afftenen kom Olluff Ammundsen

til Peder Suendsens dør och bankede paa, saa luchte

Birgete døren op, och da bad Olle at Peder ville følle

hannem hen til Effuen som hand haffde slaget hand var red

at hand ville døe saa saugde Birgite hand leffuer vel da

suarede Olluff ieg haffue slaet hannem paa nye jgien,

følte saa Olluff paa veien til Olluff hus, derimod møtte

Effuen dennem, och Olluff bad Effuen følle sig mens Effuen

giech hiem til Birgetes mand videre haffuer hun iche at vinde,

Suend Storrud viinde at Olluff och Effuen var j hob och sloges

vid vdj Olluff Amundsens stuffue saa at Effuen slog Olle

2 slag vnder øreet huor til Olluff suarede lante1 ille

gaff du mig det, siden fich Olluff en øxse och slog

Effuen 2 slag paa axlen med dermed giech hand bort

haffde videre iche herom at vinde.

Albret Agnor vinder ligesom Suend Storrud vindet haffue.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 10, f. 32.

 

1, gøre en lanter, gøre et godt kup; faa en god (uventet) fortjeneste,

  (Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbog 1700 til 1950).

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net