1741 - En skattejakt som endte med manndrap ved Alværnstranden 

 

En spennende historie om noen karer fra Asker som i 1741

rodde fra Asker til Alværn for å lete etter en nedgravd skatt.

Det endte med at Peder Erlandsen Gjellum ble slått ihjel og

dom på halshugging for gjerningsmannen.

 

Tingbok for Follo: A 38, f. 97, 97b, 98, 98b, 99, 99b, 100, 100b, 101.

 

Anno: 1741 den 26 octbr: blev extra rett satt paa Ousbye tingstue hvor

tinget sædvanlig holdes for Aas og Næsoddens præstegield, og retten

betient af procurator Christian Behman, som sorenskriver And udi

embedet er adjungered ved følgende laugrettes mænd, neml. Peder

Belsøe, Johannes Aberud, Lars Haug, Simen Sogstie, Christen

Syverud, Aasmund Rigstad, Tore Sønstedal, og Hans Fuglesang.

Kongl: Maj :ts slotsfoget Jacob Tobiesen lod ved sin fuldmæg

tig Mr. Parelius til denne rettes holdelse indlevere hans exels:

Hr. general major of stiftbefalingsmand Von Rappes skriftlige

ordre af 2 sept: næstleeden, som og tilholder slotsfogdens paa

justificions vegne, at actionere for rettens værende Anders

Bentzen, saaleedes af indhold: I hvis her som staa følger

comparenten indleverede slots fogdens udbedigede stefnemaal

af 23 sept: sidst afvigt, hvorved bemte. Anders Bentzen som

paa afgagne Peder Giellum for nogen tiid siiden har be

ganget drab er indstefnet, derom at være examen under

given og andhøre viidner efter der steds videre indhold,

som efter paateigning lovlig findes forkyndt og lyder:

Procurator Jens Normann comparerede for retten, som

anbefalet defensor for den arresterede Anders Bentzen

og fremlagde den hans af hans excell: Hr: gen major og

stiftbefalingsmand Von Rappe under 2dre septr: sidstleeden

tillagede ordre af dennes indhold. Hvorefter defensor i

følge af denne sags beskaffenhed og indhold af loven reser

verede sig ald fornøden ecxeptiones paa Anders Bentzens

vegne. Delinquenten Anders Bentzen var løs og leedig fri

for baand og fengsel for rætten tilstæde og vedtog lovlig

varsel. De andre i sagen som viidner indkaldede og som

stefningen har paateignet, møtte og samtlig efter paaraabel

se. Derefter delinquenten Anders Bentzen for retten

blev fremkaldet, for ham forklaret, den andlagde sag og

sigtelse med aldvorlig formaning til een sandfærdig bekiendel

se, hvorpaa hand giorde følgende udsagn, efter foregaaende

spørsmaal af retten, 1te: hvor hand er føed. R, i Sverig i vestre

Gylland. 2dre: hvor gammel. R, ved 40 aars alder. 3die: naar hand først

kom til Norge og ved hvad andledning. R, for een 15 aar siiden

for at søge tienneste. 4de: hvor hand i de 15 aar har opholdet

sig eller tiennt. R, først kom hand til een gaard Præstebak i Iide

præstegield, og tiente for [Git] der et aar, kom saa derfra til

gaarden Aas i samme præstegield, hvor hand tiente 3 aar,

derfra kom hand til Klokkerud paa Iid, og tiente ham et

aar, siiden til gaarden Wold ibm. og var der 1 aar,

hvorfra hand kom til gaarden Froen i Froens annex

og Aas præstegield, udi tienest hos Hr. obristl. Colbiørnsen,

og forblev det udj 4 aar, da hand derefter kom i tienne

ste paa Woyen i Asker præstegield og var der udj 2 ½ aar,

kom saa til Asker præstegaard tiennende sammesteds 1 aar,

derfra til til Skouen kom hand om vinteren og træskede, paa

sken derpaa kom hand til Verner Soelgaard i Christiania

og tiente ham ½ ar, og siiden den tiid har hand opholt

sig paa egen haand, snart i Sverrig og snart i Norge.

5te, om hand var andtaget til guds bord førend hand gik

første gang af Sverrig, R, ja, 6te, om hand da førte

nogen præstesæddel og beviis med sig derom her i Norge,

R, ja, men samme er hannem frakommen, 7de, om

hand har søgt herrens bord og sakramentet her i Nor

ge hvor og naar sidst, R, sidst gang i Christiania og da

betiedt af Hr. Hans Borch, som ungefehr kand være et

½ aar siden, 8de, om hand herom noget beviis haver

at fremlegge, samt hvad pas, afskeed og rigtighed hand

haver fra de stæder hvor hand efter siigende har tient,

R, hand passer og præste sædler haver vagtmæsteren i Chri

stiania taget under forvaring, saasom hand der sidder

paa Raadstuen i arrest. 9de, om hand udj august

maaned sidstleeden, ikke tillige med Erland Ellefsen, Jens

Nielsen og afgagne Peder Giellum fra Ascher sogn, var

paa Nesodden ved stranden Alveern kaldet, for at grave

eller søge om penge. R, ja hand var der med de nafn

gifne for at søge en nedgrafet skatt. 10de: hvorleedes

det tilgik, R, een søndags aften efter aftale, møtte hand

og Jens Nielsen, ved Alveern paa Næsodden, Erland Ellefsen og

Peder Giellum fra Asker sogn, som var kommet over fior

den med een baad der til stæded, og da de samtlig hafde

veedtales, om den forehavende gierning, gik delinguen

ten tillige med Jens Nielsen og Erland Ellefsen et riffel

skud op i fielet derfra hvor de efter formeening

skulle finde penge, og paa veyen hug de sig hver

sine støer, som een grafe støer, hvormed de, da de

kom til stæded, begyndte at bryde udj et steen røis

som varede ved een tiime, derefter blev de keed af

arbeidet, og igien alle 3 ned gik til Peder Giellum som

var bleven tilbage ved baaden der laae ved stranden,

og som de kom til ham, slog delinquenten til Peder

Giellum med støered hand hafde i haanden, hvor paa

Peder Giellum gik lige i baaden med Erland ellefsen samt

Jens Nielsen og foer deres vey paa fiorden, ladende

ham staae tilbage paa landet. 11te: hvad tiid de begynte

og foretog sig dette arbeide, R, om natten, men tiiden

veed hand ikke. 12te: hvorfor Peder Giellum ikke gik op

fra stranden med de andre til den stæd, hvor de skulle søge

om penge, R, hand besinde sig, at noget efter den tiid hand

tillige med Erland og Jens var opgaaen, kom Peder Giellum

efter, og da de igien gik ned til stranden fuldtes de de samt

lig ad. 13de: af hvad andleedning hand slog nu afdøde

Peder Giellum, R, hand veed ingen anden andleedning end at hand blev

forvirret i hovedet. 14de: hvor mange slag hand slog til

den afdøde. R, hand veed ikke at have slaget hannem

meere end et. 15de: paa hvad stæd af hans legeme hand

da slog. R, det veed hand ikke. 16de: om Peder Giellum

giorde nogen modstand. R, nei! 17de: om han hafde da

nogen ueenighed med de andre, neml: Erland Ellefsen og

Jens Nielsen. R, ja de var i trætte formedelst at hand

ikke kunde skaffe dem skatten. 18de: om hand saae nogen

andre slog Peder Giellum. R, nei! 19de: da hand slog

ham, om det da ikke skeede med vreed hue og for

at giøre ham skade, R, ney hand giorde det med et

forvirret hovet. Og endelig for det 20de: hvor hand gik

hen da hand hafde slaget Peder Giellum, R, efter at

hand hafde giort denne gierning og Erland Ellefsen med

de andre var faret fra landet, gik hand til huuset

Alveern og blev der om natten, men sagde ikke folkene

hvad med ham var passered. – actors fuldmægtig

som til delinquenten hafde formeered adskillige spørsmaale

om den paastefnte handel, men af hannem ikke meere

kunde faae til giensvar, end her andført er , begiærede

at retten ville fremkalde de 2de indstefnte vidner

Jens Nielsen og Erland Ellefsen, til eedelig provsmaals

afleg. De indstefnte vidner blev samtlig for retten frem

kaldet og for dennem af lovbogen oplæst eedens forklaring

med formaning til sandheds udsiigende, hvor da efter cor

porlig eeds afleggelse fremstoed 1te; vidne Jens Nielsen

sagde sig at være fød i Mandahl, af alder 24 aar og af

profession ere kleynsmed, kom til Ascher sogn og gaarden

Blakestad 1739 hvor hand til nu har haft sit ophold

og tilhold; Forklarede: at hand tillige med Peder Giellum,

Ellef Erlandsen, og delinquenten Ander Bentzen

udj siidstleedne aug: maanet een løverdag for til

Næsodden fra Asker son til vands i een baad og

kom til een plads Alveern kaldet, i tankke at grave

og søge om penge, som der straxen op i fiellet sagdes at skulle

være nedgraven, og da de kom til stranden gik delin

guenten Anders Bentzen, som gav sig ud for at forstaa

sig paa at finde jord gravet gods, for at fornemmes

om de samme tiid paa det agtende stæd kunde begy[nde]

søgningen, men som Anders Bentzen, da hand igien

nedkom og sagde, at det var ikke giørlig at begynde

noget føren næstkommende nat til mandags, saa rei

ste Ellef Erlandsen og Peder Giellum igien til sit hiem

og deponenten blev hos delinquenten anders Bentzen

i Alveern til søndags morgen, da Peder Giellum og

Erland Ellefsen, Ellef Erlandsen som kom igien til

dem, hvorpaa de alle 4 foer derfra paa vandet til

øerne Steylerne kaldet og blev der til klokken 10 slet

aftenen, da de igien foer til Alveern, hvorfra Anders Bent

sen først gik op et riffel skud i biergerne og efter 1 qvarter

kom tilbage siigende J faar være med mig een liiden stund

saa skal de strax faae pengene, derpaa deponenten og Erland

Ellefsen gik op i Biergene til stæden hvor hvor de ville søge

om pengerne, men Peder Giellum blev paa halvveyen staaen

de. Ved stæden hvor arbeidet skulle begynde tog Anders

som fuldte med dem, een øxe og hug 2de haand spiiger

hvoraf hand leverede vidnet den eene og Ellef Erland

sen den andre, selv hafde hand een haand spiiger med sig,

som hand tog paa steyle-øerne, saa begyndte de alle 3

at bryde i een steen røis og afbrød 2de steene, da det

var giort begyndte Anders Bentsen med haand spiigeren

at slaae saavel deponenten, som Erland Ellefsen hvor

paa de fra arbeidet og ham undløb ned til baaden

og da de begge kom i baaden saae hand at Anders Bent

sen og Peder Giellum kom ned af bakken uden at

hand hørte de hafde nogen samtale, og i det de begge

kom gaaende mod baaden slog Anders, som gik bag

efter, til Peder Giellum i hovedet med hand støren, saa

at hand strax fald paa jorden, og efter at hand var faldt

stoed anders og saa paa hannem een liiden stund, slog

saa igien med støren det andet slag paa hans skulder

som var den høyre og derpaa sprang strax provet af

syhne, saa at de ikke saa ham meere. Da dette var

skeed sprang provet og Erland Ellefsen paa landet, som

ikke før kunde komme til hielp, og gik til Peder Giellum

som af slaugene hafde mist sit maal og verken kunde

røre haand eller foed, og tog hannem op fra jorden

og bar hannem ned i baaden lagde, lagde deres klæder paa hannem

de hafde og roede hiem efter, til Blakkestad stranden,

hvor vidnet da de der andkom, strax gik op til

Blakkestad og sagde leensmanden Ellef Erlandsen den

passerede ulykke, som strax forude anstalde at hans

svage broder Peder Giellum af baaden blev optaged.

Fra den tiid den afdøede Peder Giellum fik de omprovede

slaug af delinquenten og til den tiid deponenten gik fra

baaden ved Blakkestad stranden, hørte hand ikke anden

røst af hannem end hand laae og harkede med blodet

i halsen, viidere vidste vidnet om Peder Giellum

at forklare, saasom hand siiden ikke meere saa ham.

Parterne hafde vidnet ikke noget at questionere, men

defensor Normann tilspurte delinquenten Anders Bentsen

om noget i mod dette vidnes udsagn haver at siige, hvortil

hand svarede: ney at mod vidnes byrdet ikke haver at

at siige, men meener den tiid at have være forvirret i hovedet.

2det vidne Erland Ellefsen derefter fremstod, og sagde sig

at være 21 aar gl: og opholder sig hos sin fader Ellef Erlandsen

paa Blachestad udj Asker sogn, forklarede efter eeds afleggelse

at hand sidstleeden aug: maanet een søndags morgen tidlig blev

begiert af hans farbroder nu afgangne Peder Giellum, det hand

fra Blakkestad ville følge med ham over fiorden til Alveern

hvor Jens Nielsen og Anders Bentsen var, om de kunde

faae de penge der efter sigende i fiellet skulle værened

gravet, hvilket og skeede, og da de om samme dags morgen

kom til Alveern paa Næsodden, fandt de som meldt Jens

Nielsen og Anders Bentsen for sig, da vidnet forklarede

den dag og og den paakommende natt at være i et ald saalee

des tilgaaet, som forrige vidne Jens Nielsen har udsagt

uden mindste forskiel med det tillæg, at da de med den

beskadigede og slagne Peder Giellum kom tilbage til Blakkestad

stranden, gik hand op til Blakkestad med Jens Nielsen efter

ladende sig i baaden den svage og maalløse Peder Giellum

hvorpaa hans fader Ellef Erlandsen, da hand fik det passe

rede at viide, strax tillige med sin tiennestedreng Lars Chri

stophersen og tiennestepiigen Marj Gundersdatter gik ned til

stranden for at faae Peder Giellum ført til sit hiem,

som var 1 fierdings vey derfra. Videre vidste dette vid

ne om sagen ikke at give oplysning. Parelius begiærede

at dette og forrige vidne maatte tilspørges, om de med

een god og uskad samvittighed kand siige, at afgangne Peder

Giellum gav delinquenten ringeste andleedning, til at

overfalde sig, enten med skielsord, trusler eller andet,

begge afhørte vidner svarede: ney! Peder Giellum gav ey

ringeste andleedning dertil. Normann tilspurte delinquen

ten ligesom for ham om hand dette vidne noget hafde

at tilspørge eller mod provsmaalet noget at siige,

delinquenten gientog sit svar til Jens Nielsens provsmaal

og viidere hafde hand ey at siige. Derpaa forlangede

Actors fuldmægtig at vidnerne Lars Christophersen og

Marj Gundersdatter maatte vorde afhørt. Bem.

Lars Christophersen gl: 22 aar og Marj Gundersdatter

26 aar gl:, begge tiennende paa Blackestad, aflagde

eed og vandt, at een mandags morgen tiilig nu afvigte

sommer kom Erland Ellefsen og Jens Nielsen til Blak

kestad, og som de var kommen, blev provene vognet og [v]ed

befaling at følge deres hosbonde ned til stranden, hvil

ket og skeede, og da de kom der tog de den syge Peder

Giellum, som laae maalløs i een baad, og tillige

med Ellef Erlandsen lagde ham paa een slæde, som

de hafde med sif fra gaarden og hvorpaa til den svages

beqvemmelighed var lagt sengeklæder, foer saa op til

Blakkestad med ham, hvor Ellef Erlandsens hustrue

vadskede ham med slaugvand, hvorpaa begge viidnerne

efter deres hosbonde bemte: Ellef Erlandsens befaling

saa sagtelig kiørtes med Peder Giellum mod hans hiem,

men da de kom mit veys imellem Blakkestad og

gaarden Giellum paa Østenstad eyerne, døede

hand at de begge saa derpaa, og da de hafde biet

een stund, kiørte de det døede legeme til gaar

den Giellum, hvor det blev indlagt. Actors fuld

mægtig tilsurte disse viidner, om der ikke blev handlet

varsom og forsigtelig med afgangne Peder Giellum fra

dend tiid hand blev løftet af baaden til hand døede

iblandt dem, og om de fra denne tiid, neml: da

hand blev tagen af baaden og til hand døede var fra

hannem, eller om de saa hannem nogen skade blev

tilføyet. R, fra den tiid der tog afgl: Peder Giellum

af baaden til hand døede blev ald den forsigtighed

som med et sygt bør skeed, af viidnerne iagtaget

der ikke var fra hannem til hand døede, og blev den

afdøede imedens de var hos ham, aldeles ingen ska

der tilføyet. Delinquenten blev af Normann erindret

om hand ville have disse viidner noget tilspurt, men

svarede: ney ! Sagsøgerens fuldmægtig derefter produce

rede een over afgl: Peder Giellums liig af Ellef Olsen

Løkkenæs, Reyer Mortensen Wetteren og Lars Jacobsen

Østenstad, den 18 aug: sidstleeden forrettede besig

telses forretning, den hand begierede da vedkommende

nu maatte eedfæste hvilken forrettning af denne ind

hold:- Forrestaaende trende mænd Ellef Olsen Løk

kenæs, Reyer Mortensen Wetteren og Lars Jacobsen Østen

stad fremstoed og under eed forklarede at det hafde

den beskaffenhed med afgl: Peder Erlandsen Giellums

legeme i alle maader saaleedes som deres attest udviiser.

Parelius tilspurte disse besigtigelses viidner, om de

ikke meener at de 2de: om forklarede slaug afgangne

Peder Giellum var tilføyet det eene i hovedet og

det andet paa axelen, ikke var hands banesaar og

har foraarsaget hans døed. R, ja de meener det var

hans banesaar og døed.- Parelius fandt fornøden

til slutning at begiere det retten ville fremkalde Jens

Nielsen og Erland Ellefsen, og under deres for hen af

lagde eed endnu tilspørge dem, om afgangne Peder

Giellum, den dag hand var med dem paa Næsodden

og fik den omprovede skade, føren Anders Bentzen

slog ham, enten klagede sig eller de saae hand haf

de ringeste skade i hovedet. Vidnerne Jens Nielsen

og Erland Ellefsen hertil svarede: den omspurte dag da

Peder Giellum var med dem, klagede hand sig verken

for slag eller støed, mindre saa de ringeste skade paa

ham føren Anders overfaldt ham.- Opsadt. Sagens

viidere fremme beroer formeedelst den paahengende natt

til i morgen Kl: 8te: slet formiddag.

NÆSTE DAGS MORGEN den paafølgende 27 octbr: fremholdes retten

med den i gaar nafngivne laugrett.-

Actors fuldmægtig, som sagde nu ikke viidere denne sag til

oplysning, at have at fremkomme med, formeente at den

Anders Bentzen tillagde sigtelse, saavel af hans egen bekien

delse, som de førte viidners provsmaal er bleven beviist,

hvorfore comparenten paastoed dom over ham ham følgelig

lov og forordninger. Defensor Normann var begiæren

de arrestanten Anders Bentsens udførlige svar, førend

comparenten skeede til slutning, om hand noget haver at

tilkiendegive, der kand være til hans befrielse og styrke

i sagen, paa det at defensor derefter i følge lov

og forordninger, kand tage sin nærmere betenkninger

til arrestantens defension. Delinquenten Anders

Bentzen svarede: at hand ey veed noget der kand

oplyses til hands forsvar. Derefter Normann forestillede

siden arrestanten ikke noget viidere hafde at tilkiende

give ham, at vel haver anders Bentzen udj sin

bekiendelse tilstaaet, det hand haver tilføyet afgl.

Peder Giellum udj vildelse og formeedelst sindets

uroelighed et slaug af een støer, men da af hans

viidre bekiendelse noget er at utdrage, der hensigten

til mandrab eller deslige, saa holdt Normann og i

sinne tankke fore, det de tvende vidner ikke imod

lovens 1-13-16 art: bør udj denne begivenhed tages til

følge, ligesom og defensor allegerede bem: bog og cap:

18 art til til størke paa arrestantens siide, og derefor

ventede frikiendelse for hannem, hvilket alt com

parenten indlod under under een lov forsvarlig dom.

Actors fuldmægtig herimod foretillede, at det af delin

quenten den afgangne Peder Giellum tilføyede støre

slaug, kand vel ikke af nogen ansees, som een

helbreds virkning, men som udfaldet desvære viiser

den eeneste og sande aarsag til hans døed, imod

det af Mr. Normann mod viidnerne fremførte

anke referede ellers comparenten sig til sluttningen

af den 12 art: udj lovens 1-13 cap: og i øvrigt paa

stand hand dom. Normann sagde at dersom de

tilstædeværende persohner og her for retten afhørte 2de

vidner, hafde brugt den forsigtighed, imod nu afdøde

Peder Giellum i følge af forordningen, da mueligens

vel Peder Giellum hafde kundet bleven restituered,

hvilket det Normann, tillige med det viiere der udj

denne begivenhed er passered Anders Bentzen til

fornærmelse, der findes at være stridende mod

loven, Normann nu som før indlod under dom.

Efter at parterne da ikke meere i sagen hafde at frem

føre, blev derpaa af den constituerede sorenskriver med

samtlig laugrettesmændene, her udj eden saaleedes

DØMT OG AFSAGT

Foruden egen bekiendelse og tilstaaelse, er det med viidnerne

Jens Nielsen og Erland Ellefsens eedelige udsagn, fuldstendig

bleven beviist, at delinquenten Anders Bentzen, paa

Næsodden ved strandsiiden noget fra huuset og pladsen

Alveern, i august maanet sidstleeden, een søndags

aften eller natten til een mandag, har uden mindste

givne skiel og føye , med een haandspiiger eller støer, har

tilføyet afgangne Peder Erlandsen Giellum fra Asker sogn

tvende slaug og bane saar, det eene i hovedet, da

den afdøede er falden til jorden, og det andet paa axelen,

hvorefter hand strax er bleven maal og tahle løs hiemført

til sit hiem, og paa veyen imellem gaarden Blakkestad og

Giellum i hosværelse af provene Lars Christophersen og Marie

Gundersdatter bortdøed, Thi bør delinquenten Anders Bent

sen for saadant hans paa bemt: afdøede Peder Erlandsen Giel

lum forøvede drab sig selv til velfortient straf følgelig

lovens 6te: bogs 6te: capitels 1 art: bøde liv for liv saalee

des at hand hovet ved sverdet afhugges og legemet der

efter nedgraves i kirkegaarden. Saa bør iligemaade delin

quentens boeslod, om hand nogen er eyende, Deens Kongel:

Majts: være hiemfalden.

 

[slutt]

 

Saken går videre til en høyere rett:

 

Kildeinformasjon:Christiania lagting, Tingbok A 13 , folie 118, 118b, 119.

 

Christiania lagting 9 januar 1742:

 

Kongl. Majestets Slotsfoged Jacob Tobiesen loed ved sin Fuldmægtig

Jens Parelius producere Hans Excellences Hr: General Major

og Stiftbefalingsmand Von Rappes ordre af 4 decbr 1741 hvorved

Slotsfogden befales til det nu holdende laugting at ind-

stevne til paakiendelse den over delinqventen  Anders Bent-

sen ergangne hiemtingsdom, til hvis følge er udtagenstevne

og produceret et laugtings stevnemaal af dat. 6 decbr bemelte

aar, hvorved navngivne delinqvent er indstevnt at

lide dom for det af ham paa Peder Giellum begangne

drab, ligeleedes de og de øfrig i stevningen anmelte

indstevnet efter dens videre indhold med forkyndelses

paaskrifter, hvornæst Comparenten indleverede un-

derrættens act og dom aflagt den 27 decbr sidstleeden

og derefter ventede hvad fra den paagieldendes og hans

Defensorsside maatte indkomme.

Procurator Jens Norman møtte paa den aresterede Anders

Bentsens vegne som anbefalet Defensor og indleverede

den Comparenten tillagde ordre, af 4 decbr 1741, hvorefter

Normand forestillede, at da hand icke blev anviist Actors

stevning førend den 16 decbr afvigt, som var alt over

den tiid loven befaler stevning kand udtages til paaankel-

se med 14 dages varsel, thi fandt Comparenten fornøden at

ædske arrestanten Anders Bentsens udførlige  svar, om hand

haver noget at tilkiendegive Defensor i een eller andre

tilfælde som ved contrastevning og til hans tarv kunde

urgeres, ligesom og Comparenten var ædskende bemelte

Anders Bentsens svar, om hand icke med varselen efter

Actors stevning er fornøyet. Delinqventen An-

ders Bentsen som her for rætten løs og ledig var tilstæ-

de, svarede, hand intet har noget at give til oplys-

ning, dernæst at hand er fornøyet med den var-

sel ham er given, og svarede hand, hand forlanger

ingen contrastevning, med de ord, det hielper mig dog

icke. Dernæst Normand sagde: at siden arrestanten

frivillig for denne respective ræt havde tilstaaet: at

hand icke har noget at tilkiendegive og oplyse; Comparen-

ten om somhans befalede forsvar, der ved contrastev-

ning kand urgeres, ligesom og, at hand icke er begierende

nogen stevning, og i henseende af disse declarationer

fra arrestantens side, holdt Defensor og unødig at

begiere denne sag opsadt til contrastevnings udtagelse

men var forventende Actors jrættesættelse til doms

paafølge, da Norman skal indkomme med sin defen-

sion saavidt hand finder lovmedholdig. Derefter

blev af hiemtingsacten Delinqven oplæst hans

der giorte bekiendelse, som hand sagde var saaleedes rigtig.

Rætten tilspurgte Delinqventen, om hand har givet anleed-

ning til at søge de der foregivne nedgravne penge, Delin-

qventen svarede det første hand hørte det var Ellev Blache-

stad og Søren Hochholt, og derpaa bad Jens Nielsen

ham at hand skulle følge med. For det 2det

da der af vidnernes forklaring sees at de

om lørdagen tilforn havde vært paa samme stæd

j tancke at søge efter pengene, mens Delinqventen Anders Bentsen

efter at hand forud var gaaen op paa fieldet, kom tilbage igien

og sagde det var icke giørlig førend natten til mandags, saa blev

nu Delinqventen tilspurt af hvad aarsage de icke begynte søgnin-

gen samme dag, svarede, fordj de ville holde hellig fred til sønda-

gen. 3die Hvem hand har hør der skulde have nedlagt den skatt

de søgte etter, svarede det skal være for mange aar siden af

de røvere som bleve steiglede der. 4de Da de anden gang om

natten til mandag kom tilbage og Delinqventen var gaaen

forud op i bjerget et rifleskud, hvorfor hand da kom

tilbage og sagde i faar være med mig alle og da skal i faa

pengene, svarede, hand tænkte hand skulle faa pengene.

5te Om de brød dybt ned i steenrøsen og om de saa nogen

ting der havde vært gravet før som kunde give dem anleed-

ning til dette vært, svarede, ja der var [tænk] til der var

rigtig nedlagt. 6 Hvorfor de da icke holt ved at grave,

svarede, det første kom af uenighed og siden af skræmsel for

spøkerje. 7 Da hand om natten derefter havde været udj

Alvern, hvor hand da gik hen siden, og hvor hand blev paa-

greben, svarede, hand var vel 3 a 4 dage paa Alvern og siden

gik hand til gaarden Svestad, hvor hand kom om fredagen

og om onsdag derefter blev hand paagreben. 8de Om hand

imjdlertiid førend hand blev paagreben, havde enten udj

Alværn eller paa gaarden Svestad, havde sagt nogen den

gierning hand giorde med Peder Giellum, svarede nej.

9de Hvorfor hand icke tænkte paa at see at undvige til

Sveerig efter at gierningen var giort, siden derefter

hans forklaring var 10 a 11 dage, svarede hand var

ligesom hand var bunden og hand tænkte Vor Herre

icke vilde have det. 10 Om hand har noget videre

til oplysning der kand tiene ham til hans sag, hand

da vilde sige det, svarede nej, hand haver intet.

Actors fuldmægtig derefter forventede dommen

ved magt kiendt. Defensor Norman derefter

forestillede, at da arrestanten icke alleene for un-

derrætten, men end og for denne respective ræt u-

tvungen og unødt haver tilstaaet at have til.

føyet afdøde Peder Giellum ved Alverstranden

et slag af een stør som hand siger skal være skeed udj

sindets forvirelse,der og desuden icke er bleven

beviist, at arrestanten havde ført noget uchriste-

ligt liv og levnet, men meere bestyrkes om hans

skiklige forhold ved afgangne Hr. Mads Hassing hannem

meddeelte præstepass af 11te novbr: 1739 som Comparen-

ten nu producerede, at Anders Bentsen i 3 ½ aars

tiid har tient og opholdet sig udj Ascher meenighed

og der sammesteds ført et ustraffeligt liv og lev-

net, ligesom og flitteligen søgt det høyværdige

nadvereds sackramente. Saa var det og tilligemed

det som i underrætsrætten er forestillet Normann

indlod under denne respective rætts dom, med for-

ventning at Actors jrættesættelse icke bliver billiget

men straffen for Anders Bentsen modereret;

Thi blev herudinden saaleedea dømt og

               Afsagt:

At den afdøde Peder Giellum som var udj følge med

Delinqventen Anders Bentsen selv fierde, er bleven

i nestleeden augustii maanet een natt til

mandagen af Delinqventen Anders Bentsen

uden ringeste modstand ved tvende slag af een stør nem-

lig et i hovedet og eet paa skulderen tilføyet sit banesaar

saa at hand strax derpaa faldt til jorden, midste sit

mæle og samme mandag ved døden afgik, det

er ej alleene med de førte vidner tilstræckelig afbeviist,

mens og af Anders Bentsen selv tilstaaet og bekiendt.

Thi tildømmes Anders Bentsen i følge lovens 6 bogs 6te

captl: 1te artl: at bøde liv for liv og hans hoved ved sverdet

at afhugges og derefter med legemet i kirkegaarden

nedgraves, samt hans hovedlod om hand noget er

ejende, til Deres Kongelige Mayestest at være hiemfalden.

Hvorved den indstevnte Sorenskrivers dom stadfæstes.

Efter at dommen for Delinqventen var oplæst, blev hand

af rætten tilspurt om hand med samme dom var fornøy-

et eller om hand vil have den ind for høyere rætter – hvor-

til Delinqventen svarede: hand var fornøyet med denne

dom, og vil icke have den ind for høyere rætter, thi det

kand icke hielpe mig.

 

[slutt]

 

Tillegg:

 

Anders Bentsen rakk aldri å bli halshugget da han døde i arresten. Om det var selvforskyldt eller av andre årsaker vites ikke. Begravelsen er innført i en kirkebok

for Oslo Domkirke/Vor Frelsers menighet i Christiania:

 

16 feb 1742: "Dend afgagne Delinqvent Anders Bentzens som udj sin arrest her j byen ved Døden er afgangen hands liigs begravelse paa Watterlands kirkegaards efter hands Excellences Hr. General Major og Stiftbefalingsmand Von Rappes naadige ordres de dato 14 February".

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net